SAP Certified Technology Associate - System Administration (DB2) SAP NetWeaver 7.0

SAP Certified Technology Consultant OS/DB Migration Netweaver 04

SAP Certified Technology Associate (Edition 2013) – SAP HANA

SAP Certified Technology Associate OS/DB Migration Netweaver 7.4

SAP Certified Technology Associate - System Administration (DB2) SAP NetWeaver 7.3x

SAP Certified Technology Associate - System Administration (DB2) SAP NetWeaver 7.4